ROZEZNANIE RYNKU NR RR 2/1.4/PAMO - Zakup laptopów, tabletów i TV

czwartek, 12 Sierpień 2021 - 11:15am

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 2/ 1.4/PAMO

 

dotyczące dostawy środków trwałych w postaci 6 szt. telewizorów, 6 szt. tabletów i 6 szt. laptopów stanowiących wyposażenie biur

 

 

PAMO sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 6, 38 – 700 Ustrzyki Dolne w ramach rozeznania rynku zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w zakresie dotyczącym dostawy środków trwałych w postaci 6 szt. telewizorów, 6 szt. tabletów i 6 szt. laptopów stanowiących doposażenie biur handlowych w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO
W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

 

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

1. Rozeznanie rynku nr RR 2/ 1.4/PAMO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do rozeznania rynku.