ROZEZNANIE RYNKU NR RR_1/ 1.4/PAMO

poniedziałek, 19 Kwiecień 2021 - 8:15am

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia biur handlowych w postaci ROUTERY (4 szt.), MENEDŻER Wi-Fi (1 szt.), ACCES POINTY Wi-Fi (11 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

 

 

Załączniki:

1. Rozeznanie rynku nr RR_1/ 1.4/PAMO

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.