Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

poniedziałek, 30 Sierpień 2021 - 2:00pm

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w ramach rozeznania rynku w zakresie dotyczącym dostawy środków
trwałych w postaci 6 szt. telewizorów, 6 szt. tabletów i 6 szt. laptopów stanowiących
doposażenie biur  handlowych w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA
PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie
projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

Informacja o wyniku postepowania