Zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie okien antysmogowych

poniedziałek, 29 Czerwiec 2020 - 10:30am

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/PAMO DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANIA OKIEN ANTYSMOGOWYCH Z PCV W DWÓCH KATEGORIACH: BASIC ORAZ PREMIUM

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów – okien antysmogowych z PCV w dwóch kategoriach: BASIC oraz PREMIUM w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_2/1.4/PAMO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.

5. Plan Realizacji Usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 4.

6. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 5.