Zapraszamy ponownie do złożenia ofert na dostawę lini produkcyjnych

poniedziałek, 8 Czerwiec 2020 - 8:00pm

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/PAMO_2 DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII DO PRODUKCJI OKIEN PCV ZAWIERAJĄCEJ: ZGRZEWARKĘ DO SKRZYDEŁ OKIENNYCH, CZYSZCZARKĘ NAROŻY DO SKRZYDEŁ OKIENNYCH, ZGRZEWARKĘ DO RAM OKIENNYCH, CZYSZCZARKĘ NAROŻY DO RAM OKIENNYCH, CENTRUM OBRÓBCZE

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę linii do produkcji okien PCV zawierającej: zgrzewarkę do skrzydeł okiennych, czyszczarkę naroży do skrzydeł okiennych, zgrzewarkę do ram okiennych, czyszczarkę naroży do ram okiennych, centrum obróbcze w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_1/1.4/PAMO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.