ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

środa, 25 Październik 2017 - 12:15pm

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PAMO W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.

  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

  3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.

  4. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.

  5. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.

  6. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.

  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.

  8. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.

  9. Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy) załącznik nr 8.