ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/PAMO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO - STANOWISKO DO SZKLENIA OKIEN PCV (2 szt.)

piątek, 27 Listopad 2020 - 11:30am

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/PAMO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO - STANOWISKO DO SZKLENIA OKIEN PCV (2 szt.)

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. stanowisko do szklenia okien PCV (2 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_4/1.4/PAMO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.